MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR


1.1. GRAFİK REKLAM TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ.
 • Adres : Çağlayan Mah. 2009 Sk. No:15 Muratpaşa-Antalya
 • Telefon : 0242 311 12 62
 • E-Posta : info@graphxajans.com

 • 1.2. (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)
 • Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.

 • T.C. Kimlik Numarası :
 • Adres :
 • Telefon :
 • E-Posta :
 • 1.3. Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.


  SÖZLEŞME’NİN KONUSU

  Alıcı’nın, GRAFİK REKLAM TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ.’den tedarik ettiği yarış katılım hizmeti aracılığıyla, belirtilen tarihlerdeki yarışlara katılım hakkını elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


  SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

  3.1. Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yapılan indirimler ve promosyonlar satış fiyatına yansıtılır.

 • Katılınılacak Yarış:
 • Yarış Tarihi:
 • Yarış Saati:
 • Toplam Bedel:
 • Ödeme Şekli: Kredi Kartı
 • 3.2. Fatura, Alıcı’nın, yukarıda yer alan elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir.


  TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

  4.1. Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler:

  4.1.1. Alıcı, bu Sözleşme’yi, Ön Bilgilendirme Formu’nu, “www.ucigranfondoantalya.com” internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

  4.1.2. Alıcı, yarış katılımının gün ve saatini, ödeyeceği ücreti ve sitede belirtilen kuralları okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder.

  4.1.3. Alıcı, oluşturduğu yarış kaydının ücretini online kredi kartı yöntemiyle ödemekle yükümlüdür. Ücretin ödenmemesi halinde Sözleşme yürürlüğe girmez.

  4.1.4. Alıcı tarafından ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez veya geri alınırsa; Grafik Reklam hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  4.1.5. Alıcı’nı, yarış günü ve saatinde yarış alanına gelmez ve katılım sağlamaz ise Grafik Reklam’dan herhangi bir ad altında hiçbir bedel talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  4.1.6. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

  – 15.1.g.maddesi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler” – 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.” niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın madde 4.1.5. kapsamındaki hakkı haricinde cayma hakkı bulunmamaktadır.

  4.1.8. Alıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak fiili imkansızlık veya mücbir sebep hallerinde Alıcı’nın, durumu öğrenmesini müteakip Grafik Reklam’a 3 gün içerisinde bildirmesi ve Grafik Reklam’ın da kabul etmesi halinde, hizmeti, başka bir tarihte kullanma hakkı bulunmaktadır.

  4.1.9. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, Grafik Reklam’a, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilecektir.

  4.1.10. Alıcı, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmelerde dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple Grafik Reklam’ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

  4.2. Grafik Reklam’ın Hak ve Yükümlülükleri:

  4.2.1. Grafik Reklam, Alıcı’ya, yarış katılım hizmeti verecektir.

  4.2.2. Grafik Reklam, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde erteleme hakkına sahiptir. Grafik Reklam, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu Alıcı’ya bildirilecektir.


  Kişisel Verilerin Korunması/Gizlilik:

  5.1. Grafik Reklam, Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

  5.2. Grafik Reklam, bu kişisel verileri, çalışmış olduğu şirketlere veya kendi veri tabanlarındaki hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarabilecek; mevzuatta belirlenen süreler ile muhafaza edebilecektir.

  5.3. Grafik Reklam, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, mevzuatın ön gördüğü teknik ve idari tedbirleri alacak; çalıştırdığı kişileri gereği gibi bildirecektir.

  5.4. Alıcı’nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca hakları saklıdır.

  5.5. Alıcı, tüm bu husulara açık rızasının olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.


  YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

  6.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır.

  6.2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, Grafik Reklam’ın bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  6.2.1. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Grafik reklam’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.


  DİĞER

  7.1. Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

  7.2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve görüşme ücretinin Grafik Reklam’ın hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; Alıcı’nın görüşmeyi yapmış olması veya belirlenen şartlar doğrultusunda yapmaktan vazgeçmesi halinde sona erecektir.

  7.3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

  7.4. Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

  7.5. Ekler, Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır. Bu Sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.